GRAD RASPISAO KONKURS ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Građani Loznice koji žele da na kućama i stambenim zgradama zamene stolariju, kotlove za grejanje ili da postave novu termičku izolaciju mogu da se prijave do 15. septembra na konkurs za subvencije koji je raspisan. Za subvencionisanje u Loznici Ministarstvo i Grad obezbedili su ukupno 10 miliona dinara.

LOZNICA (27. avgust 2021) – U gradskoj upravi na konferenciji za medije saopšteno je da je Javni poziv za mere subvencionisanja programa poboljšanja energetske efikasnosti domaćinstava koje sufinansira Vlada Srbije odnosno nadležno ministarstvo raspisan u Loznici i da traje do 15. septembra.

Svi građani mogu konkurisati za četiri mere: ugradnju i nabavku materijala za termičku izolaciju, odnosno fasade, ugradnju stolarije, nabavku i ugradnju kotlova na bio masu ili prirodni gas, kao i za nabavku i ugradnju toplotnih pumpi.

Gradski menadžer i predsednik Komisije za realizaciju mera Dejan Stalović je rekao da se na taj način unapređuje kvalitet života građana, podiže energetska efikasnost, smanjuju troškovi nabavke energenata i daje značajan doprinos kvalitetu, očuvanju i zaštiti životne sredine i da su za subvencionisanje u Loznici, Ministarstvo rudarstva i energetike i Grad obezbedili 10 miliona dinara.

Sprovođenje mera energetske efikasnosti predstavlja kontinuiran proces u cilju unapređenja životnog standarda i kvaliteta života naših sugrađana čemu posebno doprinose zajednička podrška i podsticaji države i lokalne samouprave, istakao je Stalović na konfenciji za novinare.

“Odlukom o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje mera energetske efikasnosti u domaćinstvima na teritoriji grada Loznice propisani su uslovi koje građani odnosno fizička lica moraju da ispune kako bi učestvovali na ovom konkursu, a jedan od osnovnih je da je stambena jedinica, za koju podnose prijavu, njihovo mesto prebivališta. Pravo učešća na ovom konkursu imaju vlasnici porodičnih kuća i stanova koji u njima i žive, što dokazuju ličnom kartom ili poreskim rešenjem na njihovo ime, da poseduju dokaz o izgradnji objekta pre podnošenja propisa o izgradnji ili građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak ili iz postupka legalizacije ili rešenje o ozakonjenju, kao i da vlasnici objekata koji nisu legalizovani, odnosno ozakonjeni ne mogu učestvovati”.

Foto: TV Lotel

Grad Loznica se opredelio za mere energetske efikasnosti koje sufinansira Vlada Srbije odnosno nadležno ministarstvo za građane koji žele da na svojim stambenim objektima stave novu stolariju, fasadu, izolaciju ili da zamene postojeće grejne sisteme u cilju veće energetske objasnio je Stalović.

“Za fasade su opredeljena dva miliona dinara, stolariju pet, za kotlove dva i toplotne pumpe milion dinara. Kada su fasade upitanju, građani mogu očekivati sufinansiranje u iznosu od 50 odsto ukupne vrednosti, ili maksimalno do 120.000 dinara. To znači da, ako je vrednost fasade na kući 150.000 oni dobijaju 50 odsto, odnosno 75.000 dinara, ako je reč o većoj kući gde je za fasadu potrebno 400.000 oni će dobiti maksimalna iznos po toj meri, a to je najviše 120.000. Isto se primenjuje i za sve ostale mere“. On je precizirao da se za zamenu stolarije, maksimalno subvencioniše 50 odsto od ukupne vrednosti ili do 100 hiljada dinara, kod kotlova ili peći na bio masu tu je iznos takođe do 50 procenata ili maksimalno 85.000, dok je kod kotlova na gas 70.000, a kod toplotnih pumpi 150.000 dinara.

„Svaki građanin može konkurisati samo za jednu od ove četiri mere, odnosno onu koja mu je u ovom trenutku najpotrebnija. Ovo su maksimalni iznosi koje sufinansiraju ministarstvo i Grad, sve iznose preko toga snosi građanin, a u javnom pozivu je sve precizirano i naglašeno šta su to neprihvatljivi troškovi“, kazao je Stalović i objasnio koja je to obavezna dokumentacija uz prijavu na javni poziv, ističući da je sva dokumentacija koja je obavezna uz prijavu jednostavna za popunjavanje.

“Potpisan i popunjen prijavni obrazac 1 gde se uglavnom unose osnovni podaci o podnosiocu uz ime, adresu, broju članova domaćinstva, površinu stana ili kuće i slično, zatim fotokopija lične karte sa adresom prebivališta za sve članove domaćinstva”.

Građani, rekao je Stalović, prilikom prijave moraju dostaviti predračun ili profakturu sa količinom i cenom za opremu, sa ugradnjom, koju je građanin dobio od jednog od izvođača radova koji je prošao na konkursu Grada i nalazi se na rang-listi.

Za fasade su na listi dva izabrana izvođača, za stolariju sedam, kotlove tri i toplotne pumpe dva, rekao je gradski menadžer i naglasio da redosled na rang listi govori o tome da je onaj ko je na prvom mestu ponudio najpovoljniju cenu kao i najduži rok važenja cena, a poslednji na listi je sa najnepovoljnijom ponudom.

Izuzetno je važno da to budu izvođači sa liste koju će građani dobiti prilikom konkurisanja, gde se među neophodnom dokumentacijom mora naći i kopija rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za prethodnu godinu, građevinske dozvole i fotokopija računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat za prethodni mesec”, kazao je Stalović i dodao da je ideja podizanje nivoa energetske efikasnosti u objektima u kojima porodica stanuje.

Nakon prikupljene konkursne dokumentacije konisija će izvršiti bodovanje svih prijava nakon čega će biti objavljena preliminarna rang lista korisnika sredstava.

“Komisija će sve one koji u tom trenutku zadovoljavaju kriterijume i nalaze se u okviru ovih finansijskih sredstava izaći na teren i na licu mesta će da utvrdi činjenično stanje i da li su svi podaci navedeni u prijavama tačni dok se u suprotnom prijave neće razmatrati i bodovaće se prva sledeća prijava“, objasnio je Stalović.

„Potom“, dodao je, „kada bude formirana konačna rang-lista tada građanin, u saradnji sa izabranim izvršiocem, pristupa izvođenju radova po meri za koju se prijavio, a po njihovom završetku izvođač dostavlja potpisanu i overenu potvrdu da su radovi izvedeni“.

„Posle toga“, objasnio je gradski menadžer, „komisija ponovo izlazi na teren i u prisustvu vlasnika utvrđuje da li su svi izvedeni radovi u skladu sa podnetom prijavom i tek potom Grad prebacuje novac direktnom izvođaču što znači da grad sredstva neće prebacivati građanima već će oni svoj deo plaćati izvođaču, a Grad Loznica nakon sprovedene cele procedure i dvostruke kontrole uplaćuje novac izabranom zvođaču i tada je ovaj posao završen”, zaključio je Stalović.

Zamenik načelnika gradske uprave i član nadležne komisije Milorad Matić je rekao da konkurs traje od 24.avgusta do 15 septembra.

“Javni poziv, kao i sva prateća dokumentacija mogu da se preuzmu na sajtu grada Loznica ili na šalteru broj 8 u gradskoj upravi“. Prema njegovim rečima, „konkursna dokumentacija je veoma jednostavna, ali u slučaju nejasnoća u samom javnom pozivu nalazi se broj na koji građani mogu pozvati telefonom na broj 015/879-200, lokal 226 kako bi podneli ispravnu prijavu“ naveo je Matić.

Foto: TV Lotel

On je ocenio da je „ceo postupak transparentan jer će u svim fazama prilikom sačinjavanja preliminarnih rezultata i rang liste građani kao podnosioci prijava moći u svakom momentu da izvrše uvid u podnete prijave, kao i da podnesu eventualno prigovor“.

Loznica je u grupi 67 gradova i opština u Srbiji koji su ispunili uslove i dobili ugovore za realizaciju projekta energetske sanacije stambenih objekata.

Autor: Zoran Živanović