Goran Vilić, foto: privatna kolekcija

ISPOD VELOVA VREMENA – ZAPISI O PRVOM SVETSKOM RATU: SUDBONOSNO POVLAČENJE SRPSKE VOJSKE

Vrhovna komanda je svim komandantima armija 25. novembra 1915. godine izdala naređenje o povlačenju trupa iz otadžbine. Izlazak srpske vojske na jadransko primorje ocenjen kao jedino rešenje za spas države.

LOZNICA (24. 05. 2018) – Nameru o povlačenju preko Albanije i Crne Gore Vrhovna komanda uobličila je 23. novembra 1915. godine, a već 25. novembra svim komandantima armija izdala je istorijsko i sudbonosno naređenje o povlačenju trupa iz otadžbine.

Srpska vojska tokom povlačenja kroz Srbiju 1915. godine. Foto: Muzej Jadra

Štab Vrhovne komande krenuo je za Skadar 26. novembra u 9 časova, a stigao 6. decembra. O dalјem angažovanju trupa odlučivalo se na zajedničkim sednicama komandanata armija kojima je rukovodio najstariji među njima vojvoda Stepa Stepanović. Do pokreta jedinica u Peći održane su četiri takve sednice.

Već na prvoj sednici 29. novembra komandant I armije vojvoda Živojin Mišić izneo je mišlјenje da sa armijama prikuplјenim oko Peći treba preći u ofanzivu. Međutim, preovladalo je mišlјenje da ofanziva nema nikakvog izgleda na uspeh. Na drugoj sednici koja je održana istog dana popodne doneta je odluka da se počne sa pripremama trupa za protivofanzivu.

Autor: Goran Vilić

Ceo tekst je dostupan u štampanom izdanju.